Your Prettiness

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Your Prettiness en een cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Inspanningen beautysalon

De beautysalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De beautysalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 1. Afspraken

De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de beautysalon telefonisch of per mail melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de beautysalon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de beautysalon komt, mag de beautysalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de beautysalon komt, behoudt de beautysalon zich het recht voor om de afspraak te annuleren. De beautysalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt telefonisch melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de beautysalon. De gratis welkomst behandeling is gratis als service, maar ik reken wel €15 voor de tijd die in onze agenda word vrijgehouden, indien iemand niet komt opdagen.

 1. Betaling

De beautysalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de beautysalon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. De beautysalon vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven periode en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.

 1. Personeel

De beautysalon heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien de beautysalon dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt. De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de beautysalon medewerkers van de beautysalon niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de beautysalon.

 1. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de beautysalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de beautysalon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De beautysalon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in de administratie van de beautysalon. De beautysalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De beautysalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. De gegevens van de cliënt bewaar ik in het systeem salonized en op papier en alleen op toestemming van de cliënt worden deze gegevens verwijderd/vernietigd.

 1. Geheimhouding

De beautysalon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de beautysalon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

De beautysalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de beautysalon is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De beautysalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de beautysalon.

 1. Beschadiging & diefstal

De beautysalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De beautysalon meldt diefstal altijd bij de politie.

 1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de beautysalon en de behandelende stylist. De beautysalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de beautysalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

 1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de beautysalon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de beautysalon het recht de cliënt de toegang tot de beautysalon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 1. Acties/Aanbiedingen/Kortingsbonnen

Voor alle acties en aanbiedingen geldt dat elke cliënt hier maar éénmalig gebruik van kan maken tijdens de looptijd van de actie of aanbieding. Voor kortingsbonnen geldt te allen tijden maximaal 1 per klant. Op acties en/of aanbiedingen kan geen korting bon worden ingeleverd.

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen de beautysalon en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 1. Abonnement Gezichtsbehandelingen

      14.1 Algemene zaken

 • Het abonnement is persoonsgebonden en kan alleen worden gebruikt door de persoon voor wie het abonnement is afgesloten.
 • Het abonnement kan tussentijds altijd worden aangepast.
 • Ik hanteer een opzegtermijn van 1 maand u zult worden geïnformeerd wanneer de laatste incasso zal zijn dit i.v.m. het aantal behandelingen en maanden die al betaald zijn.
 • Ieder jaar worden de prijzen opnieuw bekeken en kan er een prijswijziging zijn, in dat geval wordt u hier vroegtijdig over geïnformeerd.
 • Ik raad u aan om altijd direct een afspraak te maken voor de volgende behandeling, zodat u optimaal gebruik kunt maken van uw abonnement.
 • Bij het afzeggen of verzetten van een afspraak is het uw eigen verantwoordelijkheid dat u op tijd weer een afspraak reserveert.
 • De behandelingen zijn om de 6 weken. Vanwege vakantie of ziekte kunnen de behandelingen met maximaal 2 weken worden vervroegd of tot maximaal 4 weken worden verlaat.
 • Bij een abonnement van minimaal €42,75 per maand en iedere 6 weken een gezichtsbehandeling, ontvangt u 2x per jaar ipv uw standaard behandeling 2x de Seasons behandeling. De Seasons behandeling is ieder seizoen weer anders.
 • Bij opzegging van het abonnement voordat het volledige jaar is betaald heeft u geen recht op de Seasons behandelingen.
 • Bij het tussentijds opzeggen kan het zijn dat er meer of minder betaald is voor de behandelingen, hier krijgt u netjes een eind afrekening
 • Het totaal aantal behandelingen in het jaar waar u recht op heeft moeten ook in dit jaar worden gebruikt, anders vervallen de behandelingen.
 • Is uw abonnement gestopt, dan heeft u nog 1 maand de tijd om gebruik te maken van de behandelingen.


     14.2 Betalingen

 • Betalingen van uw abonnement gaan via een maandelijks automatisch incasso.
 • Een automatisch incasso word rond de 1e van iedere maand geïncasseerd.
 • Indien het niet mogelijk blijkt om het bedrag af te schrijven van uw rekening dan zullen er extra administratiekosten worden berekend.
 • Indien betalingen uitblijven, kan ik u helaas niet laten profiteren van de voordelen van uw abonnement en zullen de behandelingen stop gezet worden.
 • Betalen heeft geen recht van terugboeking. Ook bij terug boekingen brengen bij de administratiekosten in rekening.
 • Bij iedere terug boeking brengen ik €5,- administratiekosten in rekening.


     14.3 Ziekte

 • Bij ziekte kunt u uiteraard altijd een afspraak verzetten. Ik verzoeken u om dit, uiterlijk 24 uur van te voren te doen.
 • Bij langdurige ziekte of een ongeval, waarbij u langer dan 3 maanden niet kunt komen, verzoek ik u contact met ons op te nemen.


15 Gratis welkomst gezichtsbehandeling kennismaking

Indien de gratis behandeling is ingeboekt gelden hier dezelfde voorwaarden voor als de afspraak niet tijdig wordt geannuleerd. Ik breng dan een bedrag van 15 euro in rekening als de afspraak niet nagekomen wordt.